مخالفان حزب حاکم مالزی به رهبری ماهاتیر محمد 92 ساله در انتخابات سراسری این کشور به پیروزی رسیدند.

Leave a comment

طراحی سایت