دومین همایش صنایع دستی و پائین دستی پتروشیمی ایران با عنوان توسعه و سرمایه گذاری در هتل کانتینانتال پاریس برگزار شد.

Leave a comment

طراحی سایت