خروج ترامپ از برجام را چگونه ارزیابی می کنید؟ پیشنهاد شما به دولت مردان در برابر این اقدام چیست؟

Leave a comment

طراحی سایت