دستور رئیس جمهور ادارات دولتی را ملزم کرده است با راه اندازی میز خدمت در طبقه اول، ارجاع مردم به اتاق ها و طبقات دیگر را ممنوع کنند.

Leave a comment

15 + 1 =

طراحی سایت