بسیاری از مسئولان کشورمان به انتقال سفارت امریکا به قدس واکنش نشان دادند

Leave a comment

19 + 9 =