سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: كساني سعي دارند با اتهام زني هاي ناروا افكار عمومي افغانستان را از علل واقعي تداوم جنگ در آن كشور منحرف سازند.

Leave a comment

طراحی سایت