تحریم رئیس کل بانک مرکزی بی‌احترامی به هنجارهای بین المللی است.

Leave a comment

11 + 4 =

طراحی سایت