تحریم رئیس کل بانک مرکزی بی‌احترامی به هنجارهای بین المللی است.

Leave a comment

3 × 1 =

طراحی سایت