مسئول ميز ژاپن در وزارت خارجه: بنياد ساساكاوا كارگاه هايي در ايران و ژاپن برای توانمندسازي زنان برگزار کرد.

Leave a comment

13 + 13 =

طراحی سایت