وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در نامه اي به رئيس سازمان جهاني بهداشت، نسبت به بروز فاجعه انساني در غزه هشدار داد.

Leave a comment

طراحی سایت