هواشناسی درباره احتمال آب گرفتگی و سیل در نیمه غربی کشور هشدار داد.

Leave a comment

2 × 1 =

طراحی سایت