با ادامه فوران مواد مذاب از آتشفشان کیلاوی در جزیره هاوایی دانشمندان زمین شناسی درباره انفجارهای شدیدتر و وخیم تر شدن اوضاع هشدار دادند.

Leave a comment

هجده + یازده =

طراحی سایت