با ادامه فوران مواد مذاب از آتشفشان کیلاوی در جزیره هاوایی دانشمندان زمین شناسی درباره انفجارهای شدیدتر و وخیم تر شدن اوضاع هشدار دادند.

Leave a comment

یک × 5 =

طراحی سایت