رئیس قوه قضائیه: بزرگترین تجربه تاریخی که از خروج آمریکا از برجام بدست آمد، باور قطعی به غیرقابل اعتماد بودن و عهد شکنی دولت این کشور بود.

Leave a comment

6 + سیزده =

طراحی سایت