نمایش درمانی؛ درمانی غیردارویی؛ گروهی و بازی محور است که همراه درمان های اصلی، روند بهبود اختلالات روانی را تسریع می کند.

Leave a comment

طراحی سایت