وزير آموزش و پرورش: انتقال دانش آموزان از مدارس دولتی و غیر دولتی به سمپاد آزاد شد.

Leave a comment

طراحی سایت