نشست اضطراری کمیته فلسطین اتحادیه بین المجالس اسلامی در تهران برگزار شد.

Leave a comment

15 − 11 =

طراحی سایت