رئیس جمهور از اختصاص بودجه ویژه ای برای تشویق صادرات خبر داد.

Leave a comment

طراحی سایت