شمار شهدای تظاهرات ضد صهیونیستی ـ آمریکایی فلسطینیان به 63 نفر رسید.

Leave a comment

11 + 16 =

طراحی سایت