سالها پیش مسئولان به دلایلی عقل پسند، بعد از کشمکش های فراوان تصمیم گرفتند حقوق اعضای هیئت علمی و قضات را از حقوق کارمندان با وضع قانون خدمات کشوری استثنا کنند.

Leave a comment

طراحی سایت