مردم لبنان برای تعیین 128 نماینده مجلس این کشور پای صندوق رای می روند.

Leave a comment

طراحی سایت