وزیر نیروی ایران خشکسالی و کم ابی ایران طی سالهای گذشته را یکی از چالش های مهم کشورمان معرفی و بر مدیریت منابع ابی تاکید کرد.

Leave a comment

طراحی سایت