فرستاده ویژه یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در دیدار با پسر ترامپ، از کمک امارات و عربستان به پیروزی ترامپ در انتخابات خبر داد.

Leave a comment

طراحی سایت