محمود عباس که در ماه های اخیر بطور شفاهی رویکردی ضدصهیونیستی و اهل مقاومت اتخاذ کرده بود، بار دیگر به عنوان رئیس دولت فلسطین انتخاب شد.

Leave a comment

طراحی سایت