ماه مهمانی خداوند در یک قدمی است، این روزهاست که خدا بندگانش را فرا می خواند.

Leave a comment

طراحی سایت