مخدری به نام گل که با تبلیغات دروغین، خیلی ها را گرفتار کرده است و افراد زمانی که به پی به اثرات مخرب این ماده پی می برند، کار از کار گذشته است.

Leave a comment

طراحی سایت