نخستين بار در ارديبهشت ماه امسال 8 ميليارد تومان از بودجه 100 ميليارد توماني سال 97 به بخش قرآن اختصاص يافت.

Leave a comment

پنج × 4 =

طراحی سایت