با حضور رئيس جمهور از 7 كارگر نمونه ملي، 5 واحد كار نمونه ملي و 3 گروه كاري نمونه ملي با اهداي لوح و جايزه تقدير به عمل آمد.

Leave a comment

طراحی سایت