وزیر راه و شهرسازی:توسعه کشور و بنگاهداری اقتصادی مستلزم توجه به فناوری های فراملی است اما این فناوری ها در حوزه بین الملل خریداری ندارد.

Leave a comment

طراحی سایت