فلسطینیان ساکن غزه، پنجمین جمعه پیاپی تظاهرات بازگشت برگزار می کنند.

Leave a comment

طراحی سایت