فرمانده حفاظت سپاه گفت: از سال ۵۸ تا کنون ترور موفق شخصیتی نداشتیم.

Leave a comment

طراحی سایت