ماهاتیر محمد نخست وزیر جدید مالزی روز شنبه ترکیب دولت جدید را که شامل ده وزیر است، اعلام خواهد کرد.

Leave a comment

طراحی سایت