نبود شفافیت، تهدید جدی مبارزه با پولشویی است.

Leave a comment

4 + هجده =

طراحی سایت