نبود شفافیت، تهدید جدی مبارزه با پولشویی است.

Leave a comment

15 − 6 =

طراحی سایت