"عزیز عویسات" اسیر فلسطینی در پی شکنجه در زندان های رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

Leave a comment

5 × 4 =

طراحی سایت