"عزیز عویسات" اسیر فلسطینی در پی شکنجه در زندان های رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

Leave a comment

2 + چهار =

طراحی سایت