­وزير خارجه كشورمان گفت: قدرت، توسعه و پيشرفت ايران متكي به مردم و درون زاست.

Leave a comment

طراحی سایت