محمدجواد ظريف در بدو ورود به پكن در خصوص مهمترين اقدامات براي تداوم برجام با توجه به خروج آمريكا افزود: مهمترين اقدام گرفتن تضمين است.

Leave a comment

طراحی سایت