طوفان شن و وزش شدید باد در هند دست کم 41 قربانی گرفت.

Leave a comment

8 + 10 =

طراحی سایت