کمیسیون اصل 90 قانون اساسی درگزارش مفصلی مطالبات بانکها از مشتریان بانکی را تا پایان سال 95 درمجموع مبلغ 1137 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

Leave a comment

طراحی سایت