محمودرضا حقی‌فام گفت: با افزایش رقم پیک سایی به آستانه پنج هزار مگاوات می توانیم از پیک تابستان بدون خاموشی گسترده عبور کنیم.

Leave a comment

طراحی سایت