محمودرضا حقی‌فام گفت: با افزایش رقم پیک سایی به آستانه پنج هزار مگاوات می توانیم از پیک تابستان بدون خاموشی گسترده عبور کنیم.

Leave a comment

بیست − 11 =

طراحی سایت