وزیر امور خارجه در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی – اقتصادی به پکن رفت.

Leave a comment

طراحی سایت