سامانه تلفنی« 162» که تا بیش از این فقط صدای مردم تهران را ثبت و ضبط می کرد، از این پس صدای مردم سراسر کشور را پوشش می دهد.

Leave a comment

طراحی سایت