به مناسبت روز ملی خلیج فارس از نسخه دیجیتال کتاب نفیس المسالک و الممالک در موزه ملی ایران رونمایی شد.

Leave a comment

طراحی سایت