رئیس جمهور، برای بهره برداری از چند طرح عمرانی و صنعتی، امروز به استان خراسان رضوی سفر می کند.

Leave a comment

طراحی سایت