لحظه های انتخاب دوربین خبرنگاران در دومین روز نمایشگاه کتاب تا مسابقات ورزشی و خسارات طوفان در هند را در قلم دوربین پنجشنبه 13اردیبهشت 97 ببینید.

Leave a comment

طراحی سایت