رئیس جمهور بر لزوم وحدت، رفاقت و صمیمیت بیشتر سلایق مختلف سیاسی در شرایط کنونی کشور تاکید کرد.

Leave a comment

طراحی سایت