دیرین ساختارش نقد اجتماعی است ، اما حرف های سیاسی هم کم ندارد ، تندی هرازگاه کلام را هم با شوخ طبعی ، قابل تحمل کرده است . آدم هایش به ظاهر از عصری نامعلومند با قیافه های عجیب ، که شاید ساده لوح به نظر برسند ، ولی برخیشان حرف های پر مغز می زنند

Leave a comment

طراحی سایت