تظاهرات کارکنان دولت در پاریس پایتخت فرانسه با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد.

Leave a comment

5 × 1 =

طراحی سایت