بانوی کهنسال سیرجانی که در روند ثبت جهانی گلیم شیریکی پیچ به عنوان مادر صنایع دستی ایران معرفی شد، در 110 سالگی درگذشت.

Leave a comment

طراحی سایت