دادستان تهران: اگر چه فضای مجازی و ارز از نظر ماهیت متفاوتند، اما از جهت ارتباط با حقوق عمومی و حاکمیت، مفهومی مشترک محسوب می‌شوند.

Leave a comment

1 × 1 =

طراحی سایت