سخنرانی نماینده امریکا در سازمان ملل با فریاد اعتراض دانشجویانی که دیگر تحمل فریبکاری و شنیدن دروغ را نداشتند، ناتمام ماند.

Leave a comment

طراحی سایت