داعش مسئولیت حمله با سلاح سرد به چندین نفر را در پاریس به عهده گرفت.

Leave a comment

طراحی سایت