سخنگوي وزارت امور خارجه درباره خروج احتمالي آمريكا از برجام گفت: تمام گزينه هاي متصور در صورت خروج آمريكا از برجام، از قبل طراحي شده است.

Leave a comment

طراحی سایت